Ordenances Fiscals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ús escut municipal

Transport urbà (pensionistes)

Taxa serveis intervenció administrativa

Taxa per parades

Taxa llicències

Taxa escombraries

Taxa escola bressol

Taxa cementiri

Taxa aprofitament especial empreses

Taxa animals de companyia

Taxa aigua

Serveis vigilància i altres per espectacles i grans transports

Servei de clavegueram - escomesa

Retirada i immobilització vehicles

Preus cases de banys, piscines...

Preus casal gent gran

Preu públic SAD

Plusvàlua

Ordenança preus públics

Ordenança preus instal·lacions esportives

Ordenança IBI

Ordenança IAE

Ordenança fiscal vehicles

Ordenança documents administratius

Ordenança circulació

Ocupació terrenys d'ús públic mercaderies, materials construcció...

Ocupació subsòl, sòl i volada

Manteniment, neteja i conservació xarxa de sanejament

Llicència autotaxi i vehicles lloguer

Inspecció d'eines, instal·lacions i establiments industrials i comercials

Impost construccions, instal·lacions i obres

Entrades vehicles i aparcament, càrrega i descàrrega

Contribucions especials

Comprovació grau d'alcohol, estupefaents...

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-05-2018 13:02